همتی: توسعه با انفعال ممکن نیست

به گزارش ایرنا،  همتی در این توئیت نوشت: چند دهه‌ مساله حل نکرده‌ایم. در سایه انفعال سیاست‌گذاری اقتصادی مسائل کشور به بحران و بحران‌ها به اَبَربحران تبدیل شده‌اند. وی تصریح کرد: فرصت کوتاه است و ایران تشنه توسعه اقتصادی است، توسعه با انفعال ممکن نیست. Source linkبه گزارش ایرنا،  همتی در این توئیت نوشت: چند دهه‌ مساله حل نکرده‌ایم. در سایه انفعال سیاست‌گذاری اقتصادی مسائل کشور به بحران و بحران‌ها به اَبَربحران تبدیل شده‌اند.

وی تصریح کرد: فرصت کوتاه است و ایران تشنه توسعه اقتصادی است، توسعه با انفعال ممکن نیست.Source link